Phần mềm Dự toán GXD

Lập Dự toán dự thầu, thẩm định/thẩm tra...

Dùng là thích, kích là sướng.

300.000 VNĐ Đầu tư ngay
Phần mềm Đấu thầu GXD

Lập hồ sơ mời thầu, tính giá dự thầu...

Đấu thầu là trúng.

400.000 VNĐ Mua ngay
Quản lý chất lượng GXD

Hồ sơ chất lượng, biên bản nghiệm thu, ghi nhật ký...

Làm nhàn, hồ sơ chuẩn.

500.000 VNĐ Đầu tư ngay
Quyết toán GXD

Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B...

Ra kho bạc là tiền về.

500.000 VNĐ Tậu ngay
Lập dự án GXD

Phần mềm lập Tổng mức đầu tư, tính hiệu quả dự án...

Chưa phát hành.

...VNĐ Chi tiết

Dùng là tích, kích là sướng - Số hỗ trợ 1900 0147